21/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 
21/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 
18/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 
18/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 
18/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 
17/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 
17/02/2021
Bài hát "Mặt trời Việt Nam" do chính các thành viên nhóm OPlus tự sáng tác và thể hiện với giai điệu vui tươi, sôi động cổ vũ chống dịch Covid-19. Lấy cảm hứng từ việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng)... 

Trang