NSUT Kèn Trumpet Hà Đình Cường

07/03/2021

Giới thiệu tính năng Kèn Trumpet

NSUT Kèn Trumpet Hà Đình Cường

KB, MC, BT: Nguyễn Tiến Mạnh