Mẫu đơn gia nhập

16/03/2021

MẪU ĐƠN GIA NHẬP HỘI:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
 

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

Tôi tên là:.................................................... Bút danh:................................
Năm sinh:...................................................................................................
Hiện công tác (sinh sống) tại:........................................................................

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi làm đơn này xin gia nhập Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp trong Khối các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Chuyên ngành:............................................(Sáng tác, lý luận, biểu diễn, đào tạo).
Được vinh dự trở thành Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi để sáng tạo, giao lưu học hỏi đồng nghiệp, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Hội viên.
Kính mong Ban Chấp hành xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày     tháng     năm 20
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nhạc sĩ giới thiệu thứ I                                        Nhạc sĩ giới thiệu thứ II

 

 

 

Giới thiệu của Chi hội (nơi có Chi hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam)
Xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật (Nơi chưa có Chi hội)

 

 

________________________________________________________________

Ghi chú: Ý kiến của Chi hội địa phương là điều kiện cần thiết để Ban Chấp hành xem xét kết nạp. Nơi nào chưa thành lập Chi hội thì xin ý kiến xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (thành phố) mà nhạc sĩ là hội viên.

* Gửi kèm theo 02 ảnh (2x3), bằng tốt nghiệp chuyên ngành phôtô.

 

MẪU LÝ LỊCH:

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        ______________

 

                                                          SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

I. BẢN THÂN:

Họ và tên:......................................................................... Nam, nữ:....................................

Họ và tên thường dùng:...................................................... Bút danh:....................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................

Dân tộc:........................................................................... Tôn giáo:....................................

Quê quán:...........................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.................................................................. Điện thoại:..................................

Nơi công tác tại:...................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................

Trình độ văn hoá:.................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:...........................................................................................................

Trình độ ngoại ngữ:..............................................................................................................

Trình độ lý luận chính trị:......................................................................................................

Học vị, Học hàm:.................................................................................................................

Đảng viên Đảng CSVN:.........................................................................................................

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH:

Họ tên bố, nghề nghiệp:........................................................................................................

Họ tên mẹ, nghề nghiệp:.......................................................................................................

Họ và tên, nghề nghiệp của vợ (chồng):..................................................................................

Họ và tên các con:................................................................................................................

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Ghi rõ ngày tháng năm. chức danh, chức vụ nơi công tác, khen thưởng, kỷ luật)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

IV. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC:

(Các tác phẩm chính. Các tác phẩm đã biểu diễn, thu thanh, xuất bản. Các giải thưởng âm nhạc...)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan bản khai trên là đúng sự thật, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

CHỨNG THỰC CỦA CƠ QUAN                                                             Ngày     tháng     năm
hoặc chính quyền địa phương                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)