17/02/2021
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...
17/02/2021
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...
16/02/2021
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...
16/02/2021
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...
14/02/2021
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...
09/08/2020
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...
06/08/2020
Sáng 06 tháng 8 năm 2020, tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hộ...

Trang