25/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...
21/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...
21/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...
18/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...
18/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...
16/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...
15/06/2020
Chiều 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, nhằ...

Trang