Bùi Công Duy - Trinh Hương
1
Nhóm nghệ sĩ
3
Nguyễn Đình Quỳ - Lan Hương
1
Nhóm nghệ sĩ
1
Đào Trọng Tuyên
3
Ngoc Thoa (Piano), Việt Cường (Oboe), Trí Dũng (Basson)
1
Trần Thị Mơ (Cello) - Lan Hương (Piano)
1