Mơ Về Hà Giang - Ngô Sỹ Tùng

07/09/2018

 

Sáng tác: Ngô Sỹ Tùng, thơ: Ngô Bá Hòa

Trình bày: Ngô Sỹ Ngọc